Skip to main content

pfsense 設定 ping

預設並沒用啟用 ping 的服務,所以要手動進規則設定

運行環境


pfsense 2.4.4

設定過程


  • 到防火牆,設定新的政策規則,照著圖示操作
  • 圖示一 pf-ping-01.png
  • 圖示二 pf-ping-02.png

設定完之後存檔,同意讓規則生效 pf-apply-01.png
參考相關網頁