Skip to main content

pfsense 設定 SNMP 服務

設定 snmp

運行環境


pfsense 2.4.4

設定過程


  • Services -> 選擇 SNMP

pf-snmp-01.png

  • 啟用 SNMP 服務,並且填入設備基本資訊

pf-snmp-02.png

  • 選 Firewall-> Rules 到防火牆選擇設定規則

pf-snmp-03.png

  • 新增規則

pf-snmp-04.png

  • 照著圖示設定
  1. 圖示一 pf-snmp-05.png
  2. 圖示二 pf-snmp-06.png
  3. 圖示三 pf-snmp-07.png
  4. 圖示四 pf-apply-01.png參考相關網頁